RPC 0398 Small

Doorstroom Vmbo-tl 4 naar Havo 4

Doorstroomcode Vmbo-tl 4 naar Havo 4[1]
(onder voorbehoud van goedkeuring door de GMR begin 2021)

Wanneer wordt een VMBO-leerling toegelaten tot havo 4?

Vmbo-leerlingen die door willen stromen naar de havo zonder aanvullende voorwaarden, moeten geslaagd zijn voor het eindexamen met een extra vak naast de vakken die gezamenlijk het eindexamen vormen. Het gaat om bijvoorbeeld economie, Frans, maatschappijkunde en beeldende vorming. Maar ook een vak zoals informatietechnologie in de gl/tl, dat met een schoolexamen wordt afgesloten, is toegestaan. Het extra vak kan geen beroepsgericht vak zijn, of een schooleigen programma of programmaonderdeel van de school. Redenen waarom het extra vak op het VMBO een vereiste is:

 • Een extra vak verkleint het verschil tussen de onderwijsprogramma’s
 • Een extra vak laat de leerling wennen aan een grotere studielast
 • Een extra vak sluit aan bij de huidige praktijk
 • Een extra vak toont motivatie van de leerling aan
 • Een extra vak vergroot het studiesucces

Vmbo-leerlingen die door willen stromen naar de havo, maar geen extra vak hebben gevolgd naast de vakken die gezamenlijk het eindexamen vormen, kunnen alleen worden toegelaten onder voorwaarden. Welke voorwaarden dat zijn wordt hieronder beschreven.

De leerling heeft een VMBO-diploma GL/TL met een afgerond extra vak

De leerling is direct toelaatbaar tot de havo. Er zijn geen voorwaarden om te worden toegelaten. Voor het succesvol volgen van de havo-opleiding wordt wel dringend geadviseerd de volgende uitgangspunten te hanteren:

 1. De leerling laat zich in één of meerdere gesprekken adviseren door de decaan en teamleider van de havo-opleiding over het al dan niet gaan volgen van de havo-opleiding.
 2. Het vakkenpakket en de sectorkeuze in vmbo GL/TL sluit aan bij het vakkenpakket dat de leerling wil volgen op de havo.
 3. De leerling neemt deel aan het instroomprogramma voor (een deel van) de gekozen profielvakken (door het RPCL aangeboden direct na het Centraal Schriftelijk Eindexamen).

De leerling heeft geen extra vak gevolgd op het VMBO

Om toegelaten te kunnen worden tot havo 4 dient de leerling aan de volgende eisen te voldoen:

 1. Een wettelijk vereist toelatingsbewijs in de vorm van het diploma vmbo GL/TL.
 2. Richtinggevend is dat het vakkenpakket en de sectorkeuze in vmbo GL/TL moet aansluiten bij het vakkenpakket en de profielkeuze op de havo dat de leerling wil volgen.
 3. Richtinggevend voor toelaatbaarheid is een gemiddelde score van de afgeronde eindcijfers van de eindexamenvakken vmbo van tenminste een 6,5 (*).
 4. De leerling neemt verplicht deel aan het instroomprogramma voor een deel van de gekozen profielvakken (door het RPCL aangeboden direct na het Centraal Schriftelijk Eindexamen).

(*) Indien de leerling niet voldoet aan deze instroomeis bepaalt de teamleider, in samenspraak met de leerlingcoördinator, de decaan havo en de school van herkomst, op basis van een intakegesprek met de leerling of de leerling geplaatst kan worden of niet.


(rekenvoorbeeld bij instroom-eis 3)

Indien de leerling is toegelaten worden de volgende stappen ondernomen op de school van aanname:

De decaan stemt met de leerling het gekozen profiel af.

 1. Leerlingcoördinator en decaan stemmen in onderling overleg af hoe de overdracht van het leerlingdossier van de afleverende school/locatie zal plaatsvinden.
 2. De leerlingcoördinator bepaalt na overleg met de roostermaker de stamklas en de nieuwe mentor.
 3. De leerlingcoördinator communiceert met de instroomleerling over het instroomprogramma.

[1] Voor meer achtergrondinformatie over de nieuwe doorstroomregeling vmbo-havo (en havo-vwo) zie: https://zoek.officielebekendmakingen.nl/stb-2020-171.html